Privacyverklaring

Verhaal Op Schrift (KvK: 73688886)
VerhaalOpSchrift, gevestigd op Wilgendreef 75, 2272 EN Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Renée van de Giessen
info@verhaalopschrift.nl
Mob: 06 – 281 67 046

Persoonsgegevens die wij verwerken
VerhaalOpSchrift verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn voor het leveren van onze diensten. De volgende gegevens verwerken wij:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres.
Wij verwerken géén bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals geboortedata, ISBN-nummers, godsdienst, enzovoort.

VerhaalOpSchrift verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het versturen van een offerte en/of factuur en het uitvoeren van werkzaamheden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een bepaalde opdracht en dan alleen in overleg met de klant. In geen geval verkopen wij uw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en bewaren
VerhaalOpSchrift neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Renée van de Giessen via info@verhaalopschrift.nl.
VerhaalOpSchrift bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en niet langer dan de verplichte termijn voor de belasting (uiterlijk 7 jaar).

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VerhaalOpSchrift en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verhaalopschrift.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

VerhaalOpSchrift houdt zich aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: //autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VerhaalOpSchrift gebruikt geen cookies.